IF Sibbo-Vargarnas vädjan till Sibbo kommun, att inte avbryta hobbyverksamhet för barn och unga i Sibbo

Sibbo Vargarna har idag, 26.8.2021, skickat en vädjan till Sibbo kommun.

Sibbo kommun har 19.8 på sin webbplats publicerat en artikel, där man varnar för potentiella skärpningar av Covid-19 relaterade begränsningar under augusti 2021.

I Sibbos grannkommuner inom huvudstadsregionen infördes 19.8 skärpta begränsningar där bl.a. tillhandahållare av utrymmen förpliktas att begränsa användarantalet på utrymmen samt försäkra, att användare av utrymmen faktiskt har möjlighet att upprätthålla säkerhetsavstånd.

Vi önskar, att Sibbo inte följer huvudstadsregionens linje, utan agerar rakryggat på eget vis, så att man i första hand försvarar barnens och de ungas möjligheter till en meningsfull och aktiv fritidsverksamhet.

IF Sibbo-Vargarna är en allmän idrottsförening från Sibbo med verksamhet i många olika grenar, som aktiverar ett tusental barn och unga på bollplaner, idrottssalar, idrottsplaner, länkstigar och i orienteringsterränger. Hobbyverksamhet för barn och unga har nationellt och lokalt begränsats flera gånger under pågående Covid-19-epidemi med tunga konsekvenser.

Barnens och de ungas fysiska aktivitet har nationellt minskat under senaste ett och ett halvt år samtidigt som motion- och idrottsföreningars verksamhetsförutsättningar och -resurser pressats ner.

Med tanke på framtiden vore det ytterst viktigt, att hobbyverksamhet för barn och unga kan utövas i Sibbo utan avbrott längs med hösten 2021.

Enligt Finlands Olympiska kommittés direktiv (16.8) gällande idrottens föreningsverksamhet, är hobbyverksamhet för barn, unga och vuxna möjligt och tillåtet att utöva i hela Finland. Olympiska kommittén instruerar vidare, att verksamheten bör förverkligas med tillräckliga säkerhetsåtgärder. De som ansvarar för utrymmen bör försäkra, att utövare om de så önskar har faktisk möjlighet att undvika närkontakter. Olympiska Kommittén har i sina direktiv beaktat förändringarna i lagen om infektionssjukdomar samt statsrådets principbeslut (25.2) och dess inverkan på begränsningar gällande utrymmen och hobbyverksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har uttryckt en barnen och de unga först -princip, vilken bör i första hand beaktas, när nya begränsningsåtgärder planeras. I SHM:s anvisningsbrev betonas att man “försöker undvika restriktioner som riktar sig mot barn och unga och att de används i sista hand först om det är absolut nödvändigt”. Enligt Statsrådets linjedragning gällande hobbyverksamhet på nationell nivå, begränsas hobbyverksamhet för under 12-åriga inte i Finland, oberoende av lokal epideminivå (basnivå, accelereringsfas, spridningsfas).

Statsrådet kräver inte heller avbrott i hobbyverksamhet för 12-18-åriga eller vuxna på någon av epideminivåerna. Även i regioner som befinner sig i spridningsfas, bör man överväga avbrytande av hobbyverksamhet enbart ifall hobbyverksamheten kan konstateras orsaka höjd risk för smittspridning bland deltagare eller ifall det kan konstateras att man inom hobbyverksamheten försummat gällande hälsosäkerhetsdirektiv.

IF Sibbo-Vargarna har från och med början av epidemin (vårvintern 2020) beaktat givna hälsosäkerhetsdirektiv och förverkligat sin hobbyverksamhet ansvarsfullt. Föreningens hobbyverksamhet har inte heller konstaterats att ha orsakat smittokedjor.

I Sibbo har man 24.8 enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) databas konstaterat totalt 530 smittofall under Covid-19-epidemin. Under senaste 14 dygn är Sibbos statistiska Covid-19 incidenstal (188,7) lägre än hälften av Vandas motsvarande incidenstal (411,5) och lite över hälften av Helsingfors motsvarande incidenstal (331,3). Jämfört med ökningen i antal smittofall under juli och augusti har antalet Covid-19-patienter i sjukhus- och intensivvård relativt sett inte stigit märkvärdigt under juli och augusti.

Källor till bestyrkade coronasmittor har under hela epidemin varit svåra att utreda, men exempelvis har den organiserade motionens och idrottens andel av smittokedjor varit marginellt liten jämfört med exempelvis privattillställningar, fester eller andra former av icke-organiserad fritidsverksamhet.

Data samlat under vintern 2020-2021 från olika håll av Finland (se t.ex. Yles artikel 28.1.2021) antyder att hobbyverksamhet inom idrott i vissa regioner orsakat enbart enstaka fall och i andra regioner enbart
ca. 3 % av regionens smittofall. Smittofall kopplade till hobbyverksamhet för barn och unga har varit relativt sett ännu mer sällsynt än fall kopplade till organiserad hobbyverksamhet för vuxna. Idrottshobbyverksamhet för barn och unga ter sig i detta ljus inte som verksamhet med hög risk för spridning av Covid-19-epidemin.

IF Sibbo-Vargarna vädjar härmed till Sibbo kommun, att kommunen tillåter fortsatt hobbyverksamhet för barn och unga i Sibbo samt att möjliga nya begränsningsåtgärder inte riktas mot medborgarverksamhet inom motion och idrott.

IF Sibbo-Vargarna vädjar även till kommunen, att inte begränsa användandet av offentliga eller privata idrotts- och träningsanläggningar.

För att stödja sin vädjan, binder sig IF Sibbo-Vargarna till att förverkliga all hobbyverksamhet på ett sätt, där varje deltagares hälsosäkerhet garanteras genom upprätthållandet av god handhygien, säkerhetsavstånd och allmänna försiktighetsprinciper.

IF Sibbo-Vargarna vädjar till Sibbo kommun, att man i Sibbo värnar om Statsrådets och SHM:s princip om att prioritera barnens och de ungas välmående och därmed möjliggör idrottsföreningsverksamhet för barn och unga utan avbrott.

I Sibbo 26.8.2021

Pirjo Moen

Ordförande

IF Sibbo-Vargarna rf

Kategorier:
Nyheter