SVM Vapaa 28.2.2021

N60,5kmkokonaisaika
1Matilda Partanen10.15
N81 kmkokonaisaika
1Maya Strandberg4.47
2Iisa Virtanen6.10
3Mila Martin7.45
M81 kmkokonaisaika
1Jare Virtanen5.26
2Joel Lindgren5.44
3Aati Niinikoski9.18
N102kmkokonaisaika
1Molly Strandberg8.39
2Emilia Less 8.56
M102 kmkokonaisaika
1Lenni Niinikoski9.33
N123kmkokonaisaika
1Isabella Less10.47
2Ada Strandberg10.50
M123 kmkokonaisaika
1Kevin Hilden10.44
2Albin Fransman11.53
N143 kmkokonaisaika
1Siru Virtanen13.27
M145 kmkokonaisaika
1Christoffer Höglund16.04
M1810 kmkokonaisaika
1Robin Fransman28.54
Robin HildenDNF
M yl10 kmkokonaisaika
1Jonas Nordström24.13
M 45kokonaisaika
1Sam Fransman13.18